دیجی 2020 به همراه یک هدیه ارزشمند همین حالا - مشاهده کنید

ایجاد دیالوگ اندروید با کتابخانه Lovely dialogs

دسته‌بندی: آموزش
اکتبر 5, 2018

ایجاد دیالوگ اندروید با کتابخانه Lovely dialogs

امروزه با گسترش اندروید و افزایش تعداد اپلیکیشن های اندرویدی به وجود آوردن طرح های جدید موجب زیبایی بیشتر اپ ها می شود. با به کار بردن کتابخانه Lovely dialogs شما می توانید دیالوگ هایی با ظاهر جالب به وجود آورید.

ایجاد دیالوگ در اندروید با کتابخانه Lovely dialogs

 

این کتابخانه دارای 6  حالت مختلف می باشد:

 

LovelyProgressDialog

LovelyInfoDialog

LovelyTextInputDialog

LovelyStandardDialog

LovelyChoiceDialog

LovelyCustomDialog

 

این کتابخانه با  SDK 14 به بالا هماهنگ است.

 

کتابخانه Lovely dialogs

 

کد زیر را به فایل build.gradle اضافه کرده و بگذارید اندروید استودیو کتابخانه Lovely dialogs را دانلود نماید.

 

compile 'com.yarolegovich:lovely-dialog:1.0.4'

 

توضیحات روش استفاده بصورت کامنت در کدها قرار گرفته است.

 

LovelyStandardDialog

 

برای به وجود اوردن دیالوگ استاندارد با سبک لاولی کدهای زیر را اضافه نمایید:

 

<span class="token keyword">new</span> <span class="token class-name">LovelyStandardDialog</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token keyword">this</span><span class="token punctuation">)</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">setTopColorRes</span><span class="token punctuation">(</span>R<span class="token punctuation">.</span>color<span class="token punctuation">.</span>indigo<span class="token punctuation">)</span><span class="token comment" spellcheck="true">// رنگ قسمت بالایی</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">setButtonsColorRes</span><span class="token punctuation">(</span>R<span class="token punctuation">.</span>color<span class="token punctuation">.</span>darkDeepOrange<span class="token punctuation">)</span><span class="token comment" spellcheck="true">//رنگ دکمه های دیالوگ</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">setIcon</span><span class="token punctuation">(</span>R<span class="token punctuation">.</span>drawable<span class="token punctuation">.</span>ic_star_border_white_36dp<span class="token punctuation">)</span><span class="token comment" spellcheck="true">//آیکون بالای دیالوگ</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">setTitle</span><span class="token punctuation">(</span>R<span class="token punctuation">.</span>string<span class="token punctuation">.</span>rate_title<span class="token punctuation">)</span> <span class="token comment" spellcheck="true">//متن عنوان دیالوگ</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">setMessage</span><span class="token punctuation">(</span>R<span class="token punctuation">.</span>string<span class="token punctuation">.</span>rate_message<span class="token punctuation">)</span><span class="token comment" spellcheck="true">//متن پیام دیالوگ</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">setPositiveButton</span><span class="token punctuation">(</span>android<span class="token punctuation">.</span>R<span class="token punctuation">.</span>string<span class="token punctuation">.</span>ok<span class="token punctuation">,</span> <span class="token keyword">new</span> <span class="token class-name">View<span class="token punctuation">.</span>OnClickListener</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token punctuation">)</span> <span class="token punctuation">{</span><span class="token comment" spellcheck="true">//دکمه مثبت دیالوگ - پارامتر اول متن دکمه - پارامتر دوم کلیک لیسنر دکمه</span>
<span class="token annotation punctuation">@Override</span>
<span class="token keyword">public</span> <span class="token keyword">void</span> <span class="token function">onClick</span><span class="token punctuation">(</span>View v<span class="token punctuation">)</span> <span class="token punctuation">{</span>
Toast<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">makeText</span><span class="token punctuation">(</span>context<span class="token punctuation">,</span> <span class="token string">"positive clicked"</span><span class="token punctuation">,</span> Toast<span class="token punctuation">.</span>LENGTH_SHORT<span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">.</span><span class="token function">show</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span><span class="token comment" spellcheck="true">//ایونت دکمه مثبت (متغییر می باشد.)</span>
<span class="token punctuation">}</span>
<span class="token punctuation">}</span><span class="token punctuation">)</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">setNegativeButton</span><span class="token punctuation">(</span>android<span class="token punctuation">.</span>R<span class="token punctuation">.</span>string<span class="token punctuation">.</span>no<span class="token punctuation">,</span> null<span class="token punctuation">)</span> دکمه منفی <span class="token punctuation">(</span>پارامتر ها همانند دکمه مثبت می باشد در این حالت کلیک لیسنر تعریف نشده<span class="token punctuation">)</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">show</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span><span class="token comment" spellcheck="true">// تابع نمایش دیالوگ</span>

LovelyTextInputDialog

 

<span class="token keyword">new</span> <span class="token class-name">LovelyTextInputDialog</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token keyword">this</span><span class="token punctuation">,</span> R<span class="token punctuation">.</span>style<span class="token punctuation">.</span>EditTextTintTheme<span class="token punctuation">)</span><span class="token comment" spellcheck="true">//ست کردن استایل به دیالوگ</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">setTopColorRes</span><span class="token punctuation">(</span>R<span class="token punctuation">.</span>color<span class="token punctuation">.</span>darkDeepOrange<span class="token punctuation">)</span><span class="token comment" spellcheck="true">//رنگ عنوان</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">setTitle</span><span class="token punctuation">(</span>R<span class="token punctuation">.</span>string<span class="token punctuation">.</span>text_input_title<span class="token punctuation">)</span><span class="token comment" spellcheck="true">//متن عنوان</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">setMessage</span><span class="token punctuation">(</span>R<span class="token punctuation">.</span>string<span class="token punctuation">.</span>text_input_message<span class="token punctuation">)</span><span class="token comment" spellcheck="true">//پیام عنوان</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">setIcon</span><span class="token punctuation">(</span>R<span class="token punctuation">.</span>drawable<span class="token punctuation">.</span>ic_assignment_white_36dp<span class="token punctuation">)</span> <span class="token comment" spellcheck="true">//آیکون عنوان</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">setInputFilter</span><span class="token punctuation">(</span>R<span class="token punctuation">.</span>string<span class="token punctuation">.</span>text_input_error_message<span class="token punctuation">,</span> <span class="token keyword">new</span> <span class="token class-name">LovelyTextInputDialog<span class="token punctuation">.</span>TextFilter</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token punctuation">)</span> <span class="token punctuation">{</span><span class="token comment" spellcheck="true">//ست کردن هینت به ادیت تسکت و فیلتر برای کنترل داده ورودی</span>
<span class="token annotation punctuation">@Override</span>
<span class="token keyword">public</span> <span class="token keyword">boolean</span> <span class="token function">check</span><span class="token punctuation">(</span>String text<span class="token punctuation">)</span> <span class="token punctuation">{</span>
<span class="token keyword">return</span> text<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">matches</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token string">"\\w+"</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span>
<span class="token punctuation">}</span>
<span class="token punctuation">}</span><span class="token punctuation">)</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">setConfirmButton</span><span class="token punctuation">(</span>android<span class="token punctuation">.</span>R<span class="token punctuation">.</span>string<span class="token punctuation">.</span>ok<span class="token punctuation">,</span> <span class="token keyword">new</span> <span class="token class-name">LovelyTextInputDialog<span class="token punctuation">.</span>OnTextInputConfirmListener</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token punctuation">)</span> <span class="token punctuation">{</span><span class="token comment" spellcheck="true">//ست کردن نوشته دکمه تایید و لیسنر برای دریافت یادداشت</span>
<span class="token annotation punctuation">@Override</span>
<span class="token keyword">public</span> <span class="token keyword">void</span> <span class="token function">onTextInputConfirmed</span><span class="token punctuation">(</span>String text<span class="token punctuation">)</span> <span class="token punctuation">{</span><span class="token comment" spellcheck="true">//یادداشت ادیت تکست به صورت پارامتر می باشد</span>
Toast<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">makeText</span><span class="token punctuation">(</span>MainActivity<span class="token punctuation">.</span><span class="token keyword">this</span><span class="token punctuation">,</span> text<span class="token punctuation">,</span> Toast<span class="token punctuation">.</span>LENGTH_SHORT<span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">.</span><span class="token function">show</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span>
<span class="token punctuation">}</span>
<span class="token punctuation">}</span><span class="token punctuation">)</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">show</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span>

LovelyInfoDialog

 

<span class="token keyword">new</span> <span class="token class-name">LovelyInfoDialog</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token keyword">this</span><span class="token punctuation">)</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">setTopColorRes</span><span class="token punctuation">(</span>R<span class="token punctuation">.</span>color<span class="token punctuation">.</span>darkBlueGrey<span class="token punctuation">)</span> <span class="token comment" spellcheck="true">// رنگ بالای دیالوگ</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">setIcon</span><span class="token punctuation">(</span>R<span class="token punctuation">.</span>drawable<span class="token punctuation">.</span>ic_info_outline_white_36dp<span class="token punctuation">)</span> <span class="token comment" spellcheck="true">// آیکون بالای دیالوگ</span>
<span class="token comment" spellcheck="true">//This will add Don't show again checkbox to the dialog. You can pass any ID as argument</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">setNotShowAgainOptionEnabled</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token number">0</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token comment" spellcheck="true">// چک باکس برای نمایش دوباره یا غیرفعال کردن نمایش دوباره دیالوگ را فعال غیر فعال می کند</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">setTitle</span><span class="token punctuation">(</span>R<span class="token punctuation">.</span>string<span class="token punctuation">.</span>info_title<span class="token punctuation">)</span><span class="token comment" spellcheck="true">//عنوان دیالوگ</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">setMessage</span><span class="token punctuation">(</span>R<span class="token punctuation">.</span>string<span class="token punctuation">.</span>info_message<span class="token punctuation">)</span><span class="token comment" spellcheck="true">//پیام دیالوگ</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">show</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span>

LovelyChoiceDialog

حالت تک گزینه ای

ArrayAdapter<span class="token operator">&lt;</span>DonationOption<span class="token operator">&gt;</span> adapter <span class="token operator">=</span> <span class="token keyword">new</span> <span class="token class-name">DonationAdapter</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token keyword">this</span><span class="token punctuation">,</span> <span class="token function">loadDonationOptions</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span><span class="token comment" spellcheck="true">// اداپتر نمایش آیتمهای کاستوم</span>
<span class="token keyword">new</span> <span class="token class-name">LovelyChoiceDialog</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token keyword">this</span><span class="token punctuation">)</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">setTopColorRes</span><span class="token punctuation">(</span>R<span class="token punctuation">.</span>color<span class="token punctuation">.</span>darkGreen<span class="token punctuation">)</span><span class="token comment" spellcheck="true">//رنگ عنوان</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">setTitle</span><span class="token punctuation">(</span>R<span class="token punctuation">.</span>string<span class="token punctuation">.</span>donate_title<span class="token punctuation">)</span><span class="token comment" spellcheck="true">//متن عنوان</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">setIcon</span><span class="token punctuation">(</span>R<span class="token punctuation">.</span>drawable<span class="token punctuation">.</span>ic_local_atm_white_36dp<span class="token punctuation">)</span><span class="token comment" spellcheck="true">//آیکون عنوان</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">setMessage</span><span class="token punctuation">(</span>R<span class="token punctuation">.</span>string<span class="token punctuation">.</span>donate_message<span class="token punctuation">)</span><span class="token comment" spellcheck="true">//متن پیام</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">setItems</span><span class="token punctuation">(</span>adapter<span class="token punctuation">,</span> <span class="token keyword">new</span> <span class="token class-name">LovelyChoiceDialog<span class="token punctuation">.</span>OnItemSelectedListener</span><span class="token operator">&lt;</span>DonationOption<span class="token operator">&gt;</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token punctuation">)</span> <span class="token punctuation">{</span><span class="token comment" spellcheck="true">//ست کردن آداپتر و تعریف کردن آیتم کلیک لیسنر</span>
<span class="token annotation punctuation">@Override</span>
<span class="token keyword">public</span> <span class="token keyword">void</span> <span class="token function">onItemSelected</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token keyword">int</span> position<span class="token punctuation">,</span> DonationOption item<span class="token punctuation">)</span> <span class="token punctuation">{</span>
Toast<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">makeText</span><span class="token punctuation">(</span>context<span class="token punctuation">,</span> <span class="token function">getString</span><span class="token punctuation">(</span>R<span class="token punctuation">.</span>string<span class="token punctuation">.</span>you_donated<span class="token punctuation">,</span> item<span class="token punctuation">.</span>amount<span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">,</span>Toast<span class="token punctuation">.</span>LENGTH_SHORT<span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">.</span><span class="token function">show</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span>
<span class="token punctuation">}</span>
<span class="token punctuation">}</span><span class="token punctuation">)</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">show</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span>

 

حالت چند گزینه ای

String<span class="token punctuation">[</span><span class="token punctuation">]</span> items <span class="token operator">=</span> <span class="token function">getResources</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">.</span><span class="token function">getStringArray</span><span class="token punctuation">(</span>R<span class="token punctuation">.</span>array<span class="token punctuation">.</span>food<span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span><span class="token comment" spellcheck="true">//آرایه برای ست کردن به گزینه ها</span>
<span class="token keyword">new</span> <span class="token class-name">LovelyChoiceDialog</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token keyword">this</span><span class="token punctuation">,</span> R<span class="token punctuation">.</span>style<span class="token punctuation">.</span>CheckBoxTintTheme<span class="token punctuation">)</span><span class="token comment" spellcheck="true">//ست کردن تم تعریف شده به دیالوگ</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">setTopColorRes</span><span class="token punctuation">(</span>R<span class="token punctuation">.</span>color<span class="token punctuation">.</span>darkRed<span class="token punctuation">)</span><span class="token comment" spellcheck="true">//رنگ عنوان</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">setTitle</span><span class="token punctuation">(</span>R<span class="token punctuation">.</span>string<span class="token punctuation">.</span>order_food_title<span class="token punctuation">)</span><span class="token comment" spellcheck="true">//متن عنوان</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">setIcon</span><span class="token punctuation">(</span>R<span class="token punctuation">.</span>drawable<span class="token punctuation">.</span>ic_food_white_36dp<span class="token punctuation">)</span><span class="token comment" spellcheck="true">//آیکون عنوان</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">setItemsMultiChoice</span><span class="token punctuation">(</span>items<span class="token punctuation">,</span> <span class="token keyword">new</span> <span class="token class-name">LovelyChoiceDialog<span class="token punctuation">.</span>OnItemsSelectedListener</span><span class="token operator">&lt;</span>String<span class="token operator">&gt;</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token punctuation">)</span> <span class="token punctuation">{</span><span class="token comment" spellcheck="true">//ست کردن آیتم ها و آیتم کلیک لیسنر برای آنها</span>
<span class="token annotation punctuation">@Override</span>
<span class="token keyword">public</span> <span class="token keyword">void</span> <span class="token function">onItemsSelected</span><span class="token punctuation">(</span>List<span class="token operator">&lt;</span>Integer<span class="token operator">&gt;</span> positions<span class="token punctuation">,</span> List<span class="token operator">&lt;</span>String<span class="token operator">&gt;</span> items<span class="token punctuation">)</span> <span class="token punctuation">{</span>
Toast<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">makeText</span><span class="token punctuation">(</span>MainActivity<span class="token punctuation">.</span><span class="token keyword">this</span><span class="token punctuation">,</span>
<span class="token function">getString</span><span class="token punctuation">(</span>R<span class="token punctuation">.</span>string<span class="token punctuation">.</span>you_ordered<span class="token punctuation">,</span> TextUtils<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">join</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token string">"\n"</span><span class="token punctuation">,</span> items<span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">,</span>
Toast<span class="token punctuation">.</span>LENGTH_SHORT<span class="token punctuation">)</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">show</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span>
<span class="token punctuation">}</span>
<span class="token punctuation">}</span><span class="token punctuation">)</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">setConfirmButtonText</span><span class="token punctuation">(</span>R<span class="token punctuation">.</span>string<span class="token punctuation">.</span>confirm<span class="token punctuation">)</span><span class="token comment" spellcheck="true">//متن دکمه تایید</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">show</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span>
>

LovelyProgressDialog

 

<span class="token keyword">new</span> <span class="token class-name">LovelyProgressDialog</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token keyword">this</span><span class="token punctuation">)</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">setIcon</span><span class="token punctuation">(</span>R<span class="token punctuation">.</span>drawable<span class="token punctuation">.</span>ic_cast_connected_white_36dp<span class="token punctuation">)</span><span class="token comment" spellcheck="true">//آیکون دیالوگ</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">setTitle</span><span class="token punctuation">(</span>R<span class="token punctuation">.</span>string<span class="token punctuation">.</span>connecting_to_server<span class="token punctuation">)</span><span class="token comment" spellcheck="true">//عنوان دیالوگ</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">setTopColorRes</span><span class="token punctuation">(</span>R<span class="token punctuation">.</span>color<span class="token punctuation">.</span>teal<span class="token punctuation">)</span><span class="token comment" spellcheck="true">// رنگ عنوان دیالوگ</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">show</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span>

 

LovelyCustomDialog

 

<span class="token keyword">new</span> <span class="token class-name">LovelyCustomDialog</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token keyword">this</span><span class="token punctuation">)</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">setView</span><span class="token punctuation">(</span>R<span class="token punctuation">.</span>layout<span class="token punctuation">.</span>item_donate_option<span class="token punctuation">)</span><span class="token comment" spellcheck="true">//ست کردن ویو کاستوم</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">setTopColorRes</span><span class="token punctuation">(</span>R<span class="token punctuation">.</span>color<span class="token punctuation">.</span>darkDeepOrange<span class="token punctuation">)</span><span class="token comment" spellcheck="true">// رنگ عنوان دیالوگ</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">setTitle</span><span class="token punctuation">(</span>R<span class="token punctuation">.</span>string<span class="token punctuation">.</span>text_input_title<span class="token punctuation">)</span><span class="token comment" spellcheck="true">//متن عنوان دیالوگ</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">setMessage</span><span class="token punctuation">(</span>R<span class="token punctuation">.</span>string<span class="token punctuation">.</span>text_input_message<span class="token punctuation">)</span><span class="token comment" spellcheck="true">// پیام دیالوگ</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">setIcon</span><span class="token punctuation">(</span>R<span class="token punctuation">.</span>drawable<span class="token punctuation">.</span>ic_assignment_white_36dp<span class="token punctuation">)</span><span class="token comment" spellcheck="true">//آیکون دیالوگ</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">configureView</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token comment" spellcheck="true">/* ... */</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token comment" spellcheck="true">//ست کردن جزیات ویو</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">setListener</span><span class="token punctuation">(</span>R<span class="token punctuation">.</span>id<span class="token punctuation">.</span>ld_btn_yes<span class="token punctuation">,</span> <span class="token comment" spellcheck="true">/* ... */</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token comment" spellcheck="true">//ست کردن لیسنر ها</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">setInstanceStateManager</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token comment" spellcheck="true">/* ... */</span><span class="token punctuation">)</span>
<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">show</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span>

 

روش تم دادن دیالوگ ها با استفاده از تعریف استایل

 

<span class="token tag"><span class="token punctuation">&lt;</span>style <span class="token attr-name">name</span><span class="token attr-value"><span class="token punctuation">=</span><span class="token punctuation">"</span>TintTheme<span class="token punctuation">"</span></span> <span class="token attr-name">parent</span><span class="token attr-value"><span class="token punctuation">=</span><span class="token punctuation">"</span>Theme.AppCompat.Light.Dialog.Alert<span class="token punctuation">"</span></span><span class="token punctuation">&gt;</span></span><span class="token style language-css">
&lt;item name=<span class="token string">"colorAccent"</span>&gt;@color/colorToTintWith&lt;/item&gt;
</span><span class="token tag"><span class="token punctuation">&lt;/</span>style<span class="token punctuation">&gt;</span></span>

پیام بگذارید


تومان