نسخه جدید دیجی 2021 هم اکنون در دسترس - کلیک کنید

سورس ورود و عضویت در اندروید

ابرپوسته چندمنظوره و فروشگاهی انویژن

4.00 stars
  |   55 فروش
خرید و دانلود
سورس ورود و عضویت در اندروید
 • شناسه محصول
  753
 • Verified Product
 • Iranian Product
 • Professional Product
7 نفر قبل از شما این محصول را تهیه کردند

سورس ورود و عضویت در اندروید استودیو با php , Mysql و Sqlite به همراه آموزش جامع پیاده سازی

 

فرم ورود و ثبت نام با استفاده از Php ، MySql و SqLite :

در این آموزش قصد داریم نحوه ساخت یک فرایند ثبت نام و ورود به نرم افزار را با استفاده از Php ، MySql و SqLite توضیح دهیم.همچنین در این آموزش نحوه ساخت یک Api ساده با استفاده از Php و MySql را به شما نشان دهیم.

تصویر پایین خروجی نهایی برنامه را نشان می دهد.

سورس ورود و عضویت کاربران در اندروید با php mysql sqlite

 

Api(Application Programmer InterFace) :

برای ارتباط با MySQL  ، ما نیاز داریم یک REST API بسازیم. REST Api یک درخواست از سمت کلاینت می گیرد ، با پایگاه داده ارتباط برقرار می کند و در نهایت خروجی را به کلاینت می دهد.بنابراین ما اول یک API  ساده می سازیم.این API  کارهای زیر را انجام میدهد.
-دریافت درخواست ها با متدهای  GET/POST
-ارتباط با پایگاه داده با درج اطلاعات و خواندن اطلاعات
-دادن نتیجه به کلاینت به شکل json

api

1-دانلود و نصب WAMP

WAMP server را از آدرس  www.wampserver.com/en/ دانلود و نصب کنید. بعد از نصب در مسیر Start ⇒ All Programs ⇒ WampServer ⇒ StartWampServer برنامه را اجرا کنید.اگر از Mac استفاده می کنید از MAMP به همین شکل استفاده کنید.
شما می توانید سورس را از طریق ادرس http://localhost/ در مرورگر تست کنید. و همچنین برای تست phpmyadmin از http://localhost/phpmyadmin استفاده کنید.

فیلم آموزش دانلود و نصب :

 

2-ساخت پایگاه داده MySql به همراه جداول

phpmyadmin را باز کنید و  query های مورد نیاز برای ساخت پایگاه داده و جداول که در زیر نوشته شده است را اجرا کنید.در اینجا ما تنها یک جدول users  برای ذخیره اطلاعات کاربر می سازیم.

create database android_api /** Creating Database **/
 
use android_api /** Selecting Database **/
 
create table users(
  id int(11) primary key auto_increment,
  unique_id varchar(23) not null unique,
  name varchar(50) not null,
  email varchar(100) not null unique,
  encrypted_password varchar(80) not null,
  salt varchar(10) not null,
  created_at datetime,
  updated_at datetime null
); /** Creating Users Table **/

 

3-ساخت یک پروژه PHP

به مکان نصب wamp  بروید و پوشه ی www  باز کنید.در تصویر زیر ساختار نهایی پروژه Php که قصد ساخت ان را در این مقاله داریم نشان داده شده است.

پروژه PHP فرم ورود و عضویت در اندروید

1-به پوشه ی www بروید و یک پوشه با نام  android_login_api بسازید.این پوشه روت پروژه ما خواهد بود.
2-در android_login_api یک پوشه دیگر به نام include بسازید.در این پوشه  helper classes ها را نگه می داریم.
3-اکنون در پوشه include یک فایل با نام Config.php بسازید و دستورات زیر را در آن وارد کنید.مقدار DB_USER و DB_PASSWORD با مقادیر خود جابه جا کنید.

Config.php
<?php
 
/**
 * Database config variables
 */
define("DB_HOST", "localhost");
define("DB_USER", "root");
define("DB_PASSWORD", "root");
define("DB_DATABASE", "android_api");
?>

 

4-یک کلاس با نام  DB_Connect.php در include  بسازید و کد های زیر را در آن قرار دهید.این کلاس برای باز و بستن اتصال به پایگاه داده مورد استفاده قرار می گیرد.

<?php
class DB_Connect {
  private $conn;
 
  // Connecting to database
  public function connect() {
    require_once 'include/Config.php';
     
    // Connecting to mysql database
    $this->conn = new mysqli(DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_DATABASE);
     
    // return database handler
    return $this->conn;
  }
}
 
?>

 

5- اکنون در پوشه include یک فایل با نام DB_Functions.php بسازید و دستورات زیر را در آن وارد کنید.این فایل شامل چندین متد برای ذخیره و بازیابی اطلاعات کاربر در پایگاه داده مورد استفاده قرار می گیرد.شما همچنین میتوانید متد هایی مانند ویرایش کاربر و حذف کاربر نیز اضافه کنید.ما با استفاده از متد uniqid(”, true) یک شناسه منحصربه فرد برای کاربر در Php درست می کنیم .

<?php
 
 
class DB_Functions {
 
  private $conn;
 
  // constructor
  function __construct() {
    require_once 'DB_Connect.php';
    // connecting to database
    $db = new Db_Connect();
    $this->conn = $db->connect();
  }
 
  // destructor
  function __destruct() {
     
  }
 
  /**
   * Storing new user
   * returns user details
   */
  public function storeUser($name, $email, $password) {
    $uuid = uniqid('', true);
    $hash = $this->hashSSHA($password);
    $encrypted_password = $hash["encrypted"]; // encrypted password
    $salt = $hash["salt"]; // salt
 
    $stmt = $this->conn->prepare("INSERT INTO users(unique_id, name, email, encrypted_password, salt, created_at) VALUES(?, ?, ?, ?, ?, NOW())");
    $stmt->bind_param("sssss", $uuid, $name, $email, $encrypted_password, $salt);
    $result = $stmt->execute();
    $stmt->close();
 
    // check for successful store
    if ($result) {
      $stmt = $this->conn->prepare("SELECT * FROM users WHERE email = ?");
      $stmt->bind_param("s", $email);
      $stmt->execute();
      $user = $stmt->get_result()->fetch_assoc();
      $stmt->close();
 
      return $user;
    } else {
      return false;
    }
  }
 
  /**
   * Get user by email and password
   */
  public function getUserByEmailAndPassword($email, $password) {
 
    $stmt = $this->conn->prepare("SELECT * FROM users WHERE email = ?");
 
    $stmt->bind_param("s", $email);
 
    if ($stmt->execute()) {
      $user = $stmt->get_result()->fetch_assoc();
      $stmt->close();
 
      // verifying user password
      $salt = $user['salt'];
      $encrypted_password = $user['encrypted_password'];
      $hash = $this->checkhashSSHA($salt, $password);
      // check for password equality
      if ($encrypted_password == $hash) {
        // user authentication details are correct
        return $user;
      }
    } else {
      return NULL;
    }
  }
 
  /**
   * Check user is existed or not
   */
  public function isUserExisted($email) {
    $stmt = $this->conn->prepare("SELECT email from users WHERE email = ?");
 
    $stmt->bind_param("s", $email);
 
    $stmt->execute();
 
    $stmt->store_result();
 
    if ($stmt->num_rows > 0) {
      // user existed 
      $stmt->close();
      return true;
    } else {
      // user not existed
      $stmt->close();
      return false;
    }
  }
 
  /**
   * Encrypting password
   * @param password
   * returns salt and encrypted password
   */
  public function hashSSHA($password) {
 
    $salt = sha1(rand());
    $salt = substr($salt, 0, 10);
    $encrypted = base64_encode(sha1($password . $salt, true) . $salt);
    $hash = array("salt" => $salt, "encrypted" => $encrypted);
    return $hash;
  }
 
  /**
   * Decrypting password
   * @param salt, password
   * returns hash string
   */
  public function checkhashSSHA($salt, $password) {
 
    $hash = base64_encode(sha1($password . $salt, true) . $salt);
 
    return $hash;
  }
 
}
 
?>

 

3.1-نقطه پایان ثبت نام

هم اکنون ما تمامی کلاس های مورد نیاز را داریم.برای نقطه پایان ثبت نام کاربر ما چهار پرامتر به نام های name ، email و password به صورت Post می گیریم که در پایگاه داده ذخیره می شود.

6-در پوشه روت  android_login_api  یک فایل با نام register.php بسازید و دستورات زیر را به آن اضافه کنید.

register.php
<?php
 
require_once 'include/DB_Functions.php';
$db = new DB_Functions();
 
// json response array
$response = array("error" => FALSE);
 
if (isset($_POST['name']) && isset($_POST['email']) && isset($_POST['password'])) {
 
  // receiving the post params
  $name = $_POST['name'];
  $email = $_POST['email'];
  $password = $_POST['password'];
 
  // check if user is already existed with the same email
  if ($db->isUserExisted($email)) {
    // user already existed
    $response["error"] = TRUE;
    $response["error_msg"] = "User already existed with " . $email;
    echo json_encode($response);
  } else {
    // create a new user
    $user = $db->storeUser($name, $email, $password);
    if ($user) {
      // user stored successfully
      $response["error"] = FALSE;
      $response["uid"] = $user["unique_id"];
      $response["user"]["name"] = $user["name"];
      $response["user"]["email"] = $user["email"];
      $response["user"]["created_at"] = $user["created_at"];
      $response["user"]["updated_at"] = $user["updated_at"];
      echo json_encode($response);
    } else {
      // user failed to store
      $response["error"] = TRUE;
      $response["error_msg"] = "Unknown error occurred in registration!";
      echo json_encode($response);
    }
  }
} else {
  $response["error"] = TRUE;
  $response["error_msg"] = "Required parameters (name, email or password) is missing!";
  echo json_encode($response);
}
?>

 

3.2- نقطه پایان ورود

مانند ثبت نام ما نیاز داریم یک نقطه پایان دیگری برای ورود کاربر بسازیم.این نقطه پایان email و password را به صورت post دریافت می کند.بعد از دریافت email و password ، به بررسی اطلاعات در پایگاه داده می پردازد.اگر عملیات موفقیت آمیز بود پیغام Success را چاپ می کند.

7-یک فایل php به نام login.php درون android_login_api بسازید و محتوای زیر را به آن اضافه کنید.

login.php
<?php
require_once 'include/DB_Functions.php';
$db = new DB_Functions();
 
// json response array
$response = array("error" => FALSE);
 
if (isset($_POST['email']) && isset($_POST['password'])) {
 
  // receiving the post params
  $email = $_POST['email'];
  $password = $_POST['password'];
 
  // get the user by email and password
  $user = $db->getUserByEmailAndPassword($email, $password);
 
  if ($user != false) {
    // use is found
    $response["error"] = FALSE;
    $response["uid"] = $user["unique_id"];
    $response["user"]["name"] = $user["name"];
    $response["user"]["email"] = $user["email"];
    $response["user"]["created_at"] = $user["created_at"];
    $response["user"]["updated_at"] = $user["updated_at"];
    echo json_encode($response);
  } else {
    // user is not found with the credentials
    $response["error"] = TRUE;
    $response["error_msg"] = "Login credentials are wrong. Please try again!";
    echo json_encode($response);
  }
} else {
  // required post params is missing
  $response["error"] = TRUE;
  $response["error_msg"] = "Required parameters email or password is missing!";
  echo json_encode($response);
}
?>

 

3.3-انواع Json Respons

3.3.1- Register

URL: http://localhost/android_login_api/register.php
PARAMS: name, email, password

Registration success response

{
  "error": false,
  "uid": "55fa7220a2c187.50984590",
  "user": {
    "name": "Ravi Tamada",
    "email": "info@androidsrc.ir",
    "created_at": "2015-09-17 13:26:16",
    "updated_at": null
  }
}

 

Registration error in storing

{
  "error": 1,
  "error_msg": "Unknown error occurred in registration!"
}

 

Registration error – User Already Existed

{
  "success": 0,
  "error": 2,
  "error_msg": "User already existed with ravi8x@androidsrc.ir"
}

 

3.3.2 Login

URL: http://localhost/android_login_api/login.php

PARAMS: email, password

Login Success

{
  "error": false,
  "uid": "55fa7220a2c187.50984590",
  "user": {
    "name": "Ravi Tamada",
    "email": "info@androidsrc.ir",
    "created_at": "2015-09-17 13:26:16",
    "updated_at": null
  }
}

 

Login error – Incorrect username / password

{
  "tag": "login",
  "success": 0,
  "error": 1,
  "error_msg": "Login credentials are incorrect. Please try again!"
}

 

اکنون قسمت کار با Php تمام شده است، بریم سراغ اندروید

4-ساخت یک پروژه Android

در این برنامه قصد داریم سه صفحه ساده برای Login Screen ، Registration Screen و یک صفخه خوش آمد Dashboard Screen بسازیم.
1-یک پروژه جدید در Android Studio با رفتن به مسیر File ⇒ New Project بسازید.
2-سه تا پکیج به نام های app ، activity  و helper  در زیر پوشه src  بسازید.
3-فایل build.gradle باز کنید و کتابخانه volley  به آن اضافه کنید.

build.gradle
dependencies {
  compile 'com.android.support:appcompat-v7:23.1.1'
  compile 'com.android.support:design:23.1.1'
  compile 'com.mcxiaoke.volley:library-aar:1.0.0'
}

 

4-فایل  strings.xml در مسیر res ⇒ values باز کنید و مقادیر مطابق زیر تغییر بدهید.

strings.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
 
  <string name="app_name">Android Login and Registration</string>
  <string name="hint_email">Email</string>
  <string name="hint_password">Password</string>
  <string name="hint_name">Fullname</string>
  <string name="btn_login">LOGIN</string>
  <string name="btn_register">REGISTER</string>
  <string name="btn_link_to_register">Not a member? Sign up now.</string>
  <string name="btn_link_to_login">Already registred! Login Me.</string>
  <string name="welcome">Welcome</string>
  <string name="btn_logout">LOGOUT</string>
  <string name="name">Fullname</string>
 
</resources>

 

5-فایل  colors.xml را در مسیر res ⇒ values باز کنید و مقادیر را مطابق زیر تغییر بدهید.اگر فایل colors.xml  را پیدا نکرده اید خودتان آن را بسازید.

colors.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
 
  <color name="bg_login">#26ae90</color>
  <color name="bg_register">#2e3237</color>
  <color name="bg_main">#428bca</color>
  <color name="white">#ffffff</color>
  <color name="input_login">#222222</color>
  <color name="input_login_hint">#999999</color>
  <color name="input_register">#888888</color>
  <color name="input_register_bg">#3b4148</color>
  <color name="input_register_hint">#5e6266</color>
  <color name="btn_login">#26ae90</color>
  <color name="btn_login_bg">#eceef1</color>
  <color name="lbl_name">#333333</color>
  <color name="btn_logut_bg">#ff6861</color>
 
</resources>

 

6-در پکیج App یک کلاس به نام AppConfig.java  بسازید و دستورات زیر را به آن اضافه کنید.در این کلاس url های مربوط به registration  و login  معرفی شده است.وقت در حال تست هستید ادرس ip  را با آدرس localhost خود عوض کنید.

AppConfig.java
package info.androidhive.loginandregistration.app;
 
public class AppConfig {
  // Server user login url
  public static String URL_LOGIN = "http://192.168.0.102/android_login_api/login.php";
 
  // Server user register url
  public static String URL_REGISTER = "http://192.168.0.102/android_login_api/register.php";
}

 

7-در پکیج App یک کلاس به نام AppController.java  بسازید و دستورات زیر را به آن اضافه کنید. این کلاس از Application  ارث بری کرده است.در این کلاس همه ی volley core objects ها را مقدار دهی کرده ایم.

AppController.java
package info.androidhive.loginandregistration.app;
 
import android.app.Application;
import android.text.TextUtils;
 
import com.android.volley.Request;
import com.android.volley.RequestQueue;
import com.android.volley.toolbox.Volley;
 
public class AppController extends Application {
 
  public static final String TAG = AppController.class.getSimpleName();
 
  private RequestQueue mRequestQueue;
 
  private static AppController mInstance;
 
  @Override
  public void onCreate() {
    super.onCreate();
    mInstance = this;
  }
 
  public static synchronized AppController getInstance() {
    return mInstance;
  }
 
  public RequestQueue getRequestQueue() {
    if (mRequestQueue == null) {
      mRequestQueue = Volley.newRequestQueue(getApplicationContext());
    }
 
    return mRequestQueue;
  }
 
  public <T> void addToRequestQueue(Request<T> req, String tag) {
    req.setTag(TextUtils.isEmpty(tag) ? TAG : tag);
    getRequestQueue().add(req);
  }
 
  public <T> void addToRequestQueue(Request<T> req) {
    req.setTag(TAG);
    getRequestQueue().add(req);
  }
 
  public void cancelPendingRequests(Object tag) {
    if (mRequestQueue != null) {
      mRequestQueue.cancelAll(tag);
    }
  }
}

 

8-فایل AndroidManifest.xml را بازکنید و مجوز INTERNET را به آن اضافه کنید.کلاس AppController را نیز به تگ <application> اضافه کنید.هم چنین بقیه اکتیویتی ها مانند LoginActivity ، RegisterActivity  و MainActivity را هم اضافه کنید. اکنون LoginActivity را به عنوان launcher activity قرار می دهیم .

AndroidManifest.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="info.androidhive.loginandregistration"
  android:versionCode="1"
  android:versionName="1.0" >
 
  <uses-sdk
    android:minSdkVersion="9"
    android:targetSdkVersion="21" />
 
  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
 
  <application
    android:name="info.androidhive.loginandregistration.app.AppController"
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@drawable/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:theme="@style/AppTheme" >
    <activity
      android:name=".LoginActivity"
      android:label="@string/app_name"
      android:launchMode="singleTop"
      android:windowSoftInputMode="adjustPan" >
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
 
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
    <activity
      android:name=".RegisterActivity"
      android:label="@string/app_name"
      android:launchMode="singleTop"
      android:windowSoftInputMode="adjustPan" />
    <activity
      android:name=".MainActivity"
      android:label="@string/app_name"
      android:launchMode="singleTop" />
  </application>
 
</manifest>

 

9-در پکیچ helper  یک کلاس به نام SessionManager.java  بسازید و کد های زیر را به آن اضافه کنید.این کلاس داده ها را به صورت session  با استفاده از SharedPreferences نگهداری می کند که در هر جای برنامه قابل استفاده است.ما یک مقدار boolean flag isLoggedIn در shared preferences  برای بررسی وضیعت ورود کاربر نگهداری می کنیم.

SessionManager.java
package info.androidhive.loginandregistration.helper;
 
import android.content.Context;
import android.content.SharedPreferences;
import android.content.SharedPreferences.Editor;
import android.util.Log;
 
public class SessionManager {
  // LogCat tag
  private static String TAG = SessionManager.class.getSimpleName();
 
  // Shared Preferences
  SharedPreferences pref;
 
  Editor editor;
  Context _context;
 
  // Shared pref mode
  int PRIVATE_MODE = 0;
 
  // Shared preferences file name
  private static final String PREF_NAME = "AndroidHiveLogin";
   
  private static final String KEY_IS_LOGGEDIN = "isLoggedIn";
 
  public SessionManager(Context context) {
    this._context = context;
    pref = _context.getSharedPreferences(PREF_NAME, PRIVATE_MODE);
    editor = pref.edit();
  }
 
  public void setLogin(boolean isLoggedIn) {
 
    editor.putBoolean(KEY_IS_LOGGEDIN, isLoggedIn);
 
    // commit changes
    editor.commit();
 
    Log.d(TAG, "User login session modified!");
  }
   
  public boolean isLoggedIn(){
    return pref.getBoolean(KEY_IS_LOGGEDIN, false);
  }
}

 

10-در پکیچ helper  یک کلاس به نام SessionManager.java  بسازید و کد های زیر را به آن اضافه کنید.این کلاس مراقبت از ذخیره اطلاعات کاربر در SQLite  را برعهده دارد.

SQLiteHandler.java
/**
 * Author: Ravi Tamada
 * URL: www.androidhive.info
 * twitter: http://twitter.com/ravitamada
 * */
package info.androidhive.loginandregistration.helper;
 
import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;
import android.util.Log;
 
import java.util.HashMap;
 
public class SQLiteHandler extends SQLiteOpenHelper {
 
  private static final String TAG = SQLiteHandler.class.getSimpleName();
 
  // All Static variables
  // Database Version
  private static final int DATABASE_VERSION = 1;
 
  // Database Name
  private static final String DATABASE_NAME = "android_api";
 
  // Login table name
  private static final String TABLE_USER = "user";
 
  // Login Table Columns names
  private static final String KEY_ID = "id";
  private static final String KEY_NAME = "name";
  private static final String KEY_EMAIL = "email";
  private static final String KEY_UID = "uid";
  private static final String KEY_CREATED_AT = "created_at";
 
  public SQLiteHandler(Context context) {
    super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION);
  }
 
  // Creating Tables
  @Override
  public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
    String CREATE_LOGIN_TABLE = "CREATE TABLE " + TABLE_USER + "("
        + KEY_ID + " INTEGER PRIMARY KEY," + KEY_NAME + " TEXT,"
        + KEY_EMAIL + " TEXT UNIQUE," + KEY_UID + " TEXT,"
        + KEY_CREATED_AT + " TEXT" + ")";
    db.execSQL(CREATE_LOGIN_TABLE);
 
    Log.d(TAG, "Database tables created");
  }
 
  // Upgrading database
  @Override
  public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {
    // Drop older table if existed
    db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS " + TABLE_USER);
 
    // Create tables again
    onCreate(db);
  }
 
  /**
   * Storing user details in database
   * */
  public void addUser(String name, String email, String uid, String created_at) {
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
 
    ContentValues values = new ContentValues();
    values.put(KEY_NAME, name); // Name
    values.put(KEY_EMAIL, email); // Email
    values.put(KEY_UID, uid); // Email
    values.put(KEY_CREATED_AT, created_at); // Created At
 
    // Inserting Row
    long id = db.insert(TABLE_USER, null, values);
    db.close(); // Closing database connection
 
    Log.d(TAG, "New user inserted into sqlite: " + id);
  }
 
  /**
   * Getting user data from database
   * */
  public HashMap<String, String> getUserDetails() {
    HashMap<String, String> user = new HashMap<String, String>();
    String selectQuery = "SELECT * FROM " + TABLE_USER;
 
    SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
    Cursor cursor = db.rawQuery(selectQuery, null);
    // Move to first row
    cursor.moveToFirst();
    if (cursor.getCount() > 0) {
      user.put("name", cursor.getString(1));
      user.put("email", cursor.getString(2));
      user.put("uid", cursor.getString(3));
      user.put("created_at", cursor.getString(4));
    }
    cursor.close();
    db.close();
    // return user
    Log.d(TAG, "Fetching user from Sqlite: " + user.toString());
 
    return user;
  }
 
  /**
   * Re crate database Delete all tables and create them again
   * */
  public void deleteUsers() {
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
    // Delete All Rows
    db.delete(TABLE_USER, null, null);
    db.close();
 
    Log.d(TAG, "Deleted all user info from sqlite");
  }
 
}

 

4.1-ساخت صفحه ورود

 

11-یک فایل با نام activity_login.xml  در مسیر res ⇒ layout بسازید.

activity_login.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:background="@color/bg_login"
  android:gravity="center"
  android:orientation="vertical"
  android:padding="10dp" >
 
  <LinearLayout
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="center"
    android:orientation="vertical"
    android:paddingLeft="20dp"
    android:paddingRight="20dp" >
 
    <EditText
      android:id="@+id/email"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginBottom="10dp"
      android:background="@color/white"
      android:hint="@string/hint_email"
      android:inputType="textEmailAddress"
      android:padding="10dp"
      android:singleLine="true"
      android:textColor="@color/input_login"
      android:textColorHint="@color/input_login_hint" />
 
    <EditText
      android:id="@+id/password"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginBottom="10dp"
      android:background="@color/white"
      android:hint="@string/hint_password"
      android:inputType="textPassword"
      android:padding="10dp"
      android:singleLine="true"
      android:textColor="@color/input_login"
      android:textColorHint="@color/input_login_hint" />
 
    <!-- Login Button -->
 
    <Button
      android:id="@+id/btnLogin"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="20dip"
      android:background="@color/btn_login_bg"
      android:text="@string/btn_login"
      android:textColor="@color/btn_login" />
 
    <!-- Link to Login Screen -->
 
    <Button
      android:id="@+id/btnLinkToRegisterScreen"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="40dip"
      android:background="@null"
      android:text="@string/btn_link_to_register"
      android:textAllCaps="false"
      android:textColor="@color/white"
      android:textSize="15dp" />
  </LinearLayout>
 
</LinearLayout>

 

12-یک کلاس در پکیچ activity  به نام LoginActivity.java بسازید. در این کلاس متد checkLogin()  برای تایید کردن جزییات ورود کاربر با استفاده از volley http request بکار می رود.

LoginActivity.java
/**
 * Author: Ravi Tamada
 * URL: www.androidhive.info
 * twitter: http://twitter.com/ravitamada
 */
package info.androidhive.loginandregistration.activity;
 
import android.app.Activity;
import android.app.ProgressDialog;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;
 
import com.android.volley.Request.Method;
import com.android.volley.Response;
import com.android.volley.VolleyError;
import com.android.volley.toolbox.StringRequest;
 
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;
 
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
 
import info.androidhive.loginandregistration.R;
import info.androidhive.loginandregistration.app.AppConfig;
import info.androidhive.loginandregistration.app.AppController;
import info.androidhive.loginandregistration.helper.SQLiteHandler;
import info.androidhive.loginandregistration.helper.SessionManager;
 
public class LoginActivity extends Activity {
  private static final String TAG = RegisterActivity.class.getSimpleName();
  private Button btnLogin;
  private Button btnLinkToRegister;
  private EditText inputEmail;
  private EditText inputPassword;
  private ProgressDialog pDialog;
  private SessionManager session;
  private SQLiteHandler db;
 
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_login);
 
    inputEmail = (EditText) findViewById(R.id.email);
    inputPassword = (EditText) findViewById(R.id.password);
    btnLogin = (Button) findViewById(R.id.btnLogin);
    btnLinkToRegister = (Button) findViewById(R.id.btnLinkToRegisterScreen);
 
    // Progress dialog
    pDialog = new ProgressDialog(this);
    pDialog.setCancelable(false);
 
    // SQLite database handler
    db = new SQLiteHandler(getApplicationContext());
 
    // Session manager
    session = new SessionManager(getApplicationContext());
 
    // Check if user is already logged in or not
    if (session.isLoggedIn()) {
      // User is already logged in. Take him to main activity
      Intent intent = new Intent(LoginActivity.this, MainActivity.class);
      startActivity(intent);
      finish();
    }
 
    // Login button Click Event
    btnLogin.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 
      public void onClick(View view) {
        String email = inputEmail.getText().toString().trim();
        String password = inputPassword.getText().toString().trim();
 
        // Check for empty data in the form
        if (!email.isEmpty() && !password.isEmpty()) {
          // login user
          checkLogin(email, password);
        } else {
          // Prompt user to enter credentials
          Toast.makeText(getApplicationContext(),
              "Please enter the credentials!", Toast.LENGTH_LONG)
              .show();
        }
      }
 
    });
 
    // Link to Register Screen
    btnLinkToRegister.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 
      public void onClick(View view) {
        Intent i = new Intent(getApplicationContext(),
            RegisterActivity.class);
        startActivity(i);
        finish();
      }
    });
 
  }
 
  /**
   * function to verify login details in mysql db
   * */
  private void checkLogin(final String email, final String password) {
    // Tag used to cancel the request
    String tag_string_req = "req_login";
 
    pDialog.setMessage("Logging in ...");
    showDialog();
 
    StringRequest strReq = new StringRequest(Method.POST,
        AppConfig.URL_LOGIN, new Response.Listener<String>() {
 
      @Override
      public void onResponse(String response) {
        Log.d(TAG, "Login Response: " + response.toString());
        hideDialog();
 
        try {
          JSONObject jObj = new JSONObject(response);
          boolean error = jObj.getBoolean("error");
 
          // Check for error node in json
          if (!error) {
            // user successfully logged in
            // Create login session
            session.setLogin(true);
 
            // Now store the user in SQLite
            String uid = jObj.getString("uid");
 
            JSONObject user = jObj.getJSONObject("user");
            String name = user.getString("name");
            String email = user.getString("email");
            String created_at = user
                .getString("created_at");
 
            // Inserting row in users table
            db.addUser(name, email, uid, created_at);
 
            // Launch main activity
            Intent intent = new Intent(LoginActivity.this,
                MainActivity.class);
            startActivity(intent);
            finish();
          } else {
            // Error in login. Get the error message
            String errorMsg = jObj.getString("error_msg");
            Toast.makeText(getApplicationContext(),
                errorMsg, Toast.LENGTH_LONG).show();
          }
        } catch (JSONException e) {
          // JSON error
          e.printStackTrace();
          Toast.makeText(getApplicationContext(), "Json error: " + e.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
        }
 
      }
    }, new Response.ErrorListener() {
 
      @Override
      public void onErrorResponse(VolleyError error) {
        Log.e(TAG, "Login Error: " + error.getMessage());
        Toast.makeText(getApplicationContext(),
            error.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
        hideDialog();
      }
    }) {
 
      @Override
      protected Map<String, String> getParams() {
        // Posting parameters to login url
        Map<String, String> params = new HashMap<String, String>();
        params.put("email", email);
        params.put("password", password);
 
        return params;
      }
 
    };
 
    // Adding request to request queue
    AppController.getInstance().addToRequestQueue(strReq, tag_string_req);
  }
 
  private void showDialog() {
    if (!pDialog.isShowing())
      pDialog.show();
  }
 
  private void hideDialog() {
    if (pDialog.isShowing())
      pDialog.dismiss();
  }
}

 

اکنون برنامه را اجرا کنید ، باید صفحه ورود را به ببنید.اما این صفحه ورود کار نمی کنه چون ما هنوز اطلاعات کاربری را در بانک ذخیره نکرده ایم.این کار با ساخت صفحه ثبت نام امکان پذیر است.

صفحه ورود login در اندروید

 

4.2-ساخت صفحه ثبت نام

13-یک فایل با نام activity_register.xml  در مسیر res ⇒ layout بسازید.

activity_register.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:background="@color/bg_register"
  android:gravity="center"
  android:orientation="vertical"
  android:padding="10dp" >
 
  <LinearLayout
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="center"
    android:orientation="vertical"
    android:paddingLeft="20dp"
    android:paddingRight="20dp" >
 
    <EditText
      android:id="@+id/name"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginBottom="10dp"
      android:background="@color/input_register_bg"
      android:hint="@string/hint_name"
      android:padding="10dp"
      android:singleLine="true"
      android:inputType="textCapWords"
      android:textColor="@color/input_register"
      android:textColorHint="@color/input_register_hint" />
 
    <EditText
      android:id="@+id/email"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginBottom="10dp"
      android:background="@color/input_register_bg"
      android:hint="@string/hint_email"
      android:inputType="textEmailAddress"
      android:padding="10dp"
      android:singleLine="true"
      android:textColor="@color/input_register"
      android:textColorHint="@color/input_register_hint" />
 
    <EditText
      android:id="@+id/password"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginBottom="10dp"
      android:background="@color/input_register_bg"
      android:hint="@string/hint_password"
      android:inputType="textPassword"
      android:padding="10dp"
      android:singleLine="true"
      android:textColor="@color/input_register"
      android:textColorHint="@color/input_register_hint" />
 
    <!-- Login Button -->
 
    <Button
      android:id="@+id/btnRegister"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="20dip"
      android:background="#ea4c88"
      android:text="@string/btn_register"
      android:textColor="@color/white" />
 
    <!-- Link to Login Screen -->
 
    <Button
      android:id="@+id/btnLinkToLoginScreen"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="40dip"
      android:background="@null"
      android:text="@string/btn_link_to_login"
      android:textAllCaps="false"
      android:textColor="@color/white"
      android:textSize="15dp" />
  </LinearLayout>
 
</LinearLayout>

 

14-یک کلاس در پکیچ activity  به نام RegisterActivity.java بسازید.
registerUser() : برای ذخیره اطلاعات کاربر با ارسال پارامتر های name ، email  و password  به php و mysql server مورد استفاده قرار میگیرد.
db.addUser() : برای درج اطلاعات کاربر در SQLite  بکار میرود اگر داده های وارد شده صحیح باشد.

RegisterActivity.java
/**
 * Author: Ravi Tamada
 * URL: www.androidsrc.ir
 * twitter: http://twitter.com/androidsrc
 */
package info.androidhive.loginandregistration.activity;
 
import android.app.Activity;
import android.app.ProgressDialog;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;
 
import com.android.volley.Request.Method;
import com.android.volley.Response;
import com.android.volley.VolleyError;
import com.android.volley.toolbox.StringRequest;
 
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;
 
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
 
import info.androidhive.loginandregistration.R;
import info.androidhive.loginandregistration.app.AppConfig;
import info.androidhive.loginandregistration.app.AppController;
import info.androidhive.loginandregistration.helper.SQLiteHandler;
import info.androidhive.loginandregistration.helper.SessionManager;
 
public class RegisterActivity extends Activity {
  private static final String TAG = RegisterActivity.class.getSimpleName();
  private Button btnRegister;
  private Button btnLinkToLogin;
  private EditText inputFullName;
  private EditText inputEmail;
  private EditText inputPassword;
  private ProgressDialog pDialog;
  private SessionManager session;
  private SQLiteHandler db;
 
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_register);
 
    inputFullName = (EditText) findViewById(R.id.name);
    inputEmail = (EditText) findViewById(R.id.email);
    inputPassword = (EditText) findViewById(R.id.password);
    btnRegister = (Button) findViewById(R.id.btnRegister);
    btnLinkToLogin = (Button) findViewById(R.id.btnLinkToLoginScreen);
 
    // Progress dialog
    pDialog = new ProgressDialog(this);
    pDialog.setCancelable(false);
 
    // Session manager
    session = new SessionManager(getApplicationContext());
 
    // SQLite database handler
    db = new SQLiteHandler(getApplicationContext());
 
    // Check if user is already logged in or not
    if (session.isLoggedIn()) {
      // User is already logged in. Take him to main activity
      Intent intent = new Intent(RegisterActivity.this,
          MainActivity.class);
      startActivity(intent);
      finish();
    }
 
    // Register Button Click event
    btnRegister.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      public void onClick(View view) {
        String name = inputFullName.getText().toString().trim();
        String email = inputEmail.getText().toString().trim();
        String password = inputPassword.getText().toString().trim();
 
        if (!name.isEmpty() && !email.isEmpty() && !password.isEmpty()) {
          registerUser(name, email, password);
        } else {
          Toast.makeText(getApplicationContext(),
              "Please enter your details!", Toast.LENGTH_LONG)
              .show();
        }
      }
    });
 
    // Link to Login Screen
    btnLinkToLogin.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 
      public void onClick(View view) {
        Intent i = new Intent(getApplicationContext(),
            LoginActivity.class);
        startActivity(i);
        finish();
      }
    });
 
  }
 
  /**
   * Function to store user in MySQL database will post params(tag, name,
   * email, password) to register url
   * */
  private void registerUser(final String name, final String email,
               final String password) {
    // Tag used to cancel the request
    String tag_string_req = "req_register";
 
    pDialog.setMessage("Registering ...");
    showDialog();
 
    StringRequest strReq = new StringRequest(Method.POST,
        AppConfig.URL_REGISTER, new Response.Listener<String>() {
 
      @Override
      public void onResponse(String response) {
        Log.d(TAG, "Register Response: " + response.toString());
        hideDialog();
 
        try {
          JSONObject jObj = new JSONObject(response);
          boolean error = jObj.getBoolean("error");
          if (!error) {
            // User successfully stored in MySQL
            // Now store the user in sqlite
            String uid = jObj.getString("uid");
 
            JSONObject user = jObj.getJSONObject("user");
            String name = user.getString("name");
            String email = user.getString("email");
            String created_at = user
                .getString("created_at");
 
            // Inserting row in users table
            db.addUser(name, email, uid, created_at);
 
            Toast.makeText(getApplicationContext(), "User successfully registered. Try login now!", Toast.LENGTH_LONG).show();
 
            // Launch login activity
            Intent intent = new Intent(
                RegisterActivity.this,
                LoginActivity.class);
            startActivity(intent);
            finish();
          } else {
 
            // Error occurred in registration. Get the error
            // message
            String errorMsg = jObj.getString("error_msg");
            Toast.makeText(getApplicationContext(),
                errorMsg, Toast.LENGTH_LONG).show();
          }
        } catch (JSONException e) {
          e.printStackTrace();
        }
 
      }
    }, new Response.ErrorListener() {
 
      @Override
      public void onErrorResponse(VolleyError error) {
        Log.e(TAG, "Registration Error: " + error.getMessage());
        Toast.makeText(getApplicationContext(),
            error.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
        hideDialog();
      }
    }) {
 
      @Override
      protected Map<String, String> getParams() {
        // Posting params to register url
        Map<String, String> params = new HashMap<String, String>();
        params.put("name", name);
        params.put("email", email);
        params.put("password", password);
 
        return params;
      }
 
    };
 
    // Adding request to request queue
    AppController.getInstance().addToRequestQueue(strReq, tag_string_req);
  }
 
  private void showDialog() {
    if (!pDialog.isShowing())
      pDialog.show();
  }
 
  private void hideDialog() {
    if (pDialog.isShowing())
      pDialog.dismiss();
  }
}

 

اکنون برنامه را اجرا کنید و به صفحه ثبت نام بروید.

صفحه ثبت نام register در اندروید

 

4.3-ساخت صفحه اصلی

اکنون که کارمان با صفحه ورود و صفحه ثبت نام تمام شد باید صفحه بسازیم که اطلاعات کاربر جاری را نمایش دهد.این اطلاعات وقتی که کاربر به برنامه با موفقیت ورود پیدا کرد نمایش داده می شود.
15-یک فایل با نام activity_main.xml در مسیر res ⇒ layout بسازید.

activity_main.xml
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context="${relativePackage}.${activityClass}" >
 
  <LinearLayout
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_centerInParent="true"
    android:layout_marginLeft="20dp"
    android:layout_marginRight="20dp"
    android:gravity="center"
    android:orientation="vertical" >
 
    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="@string/welcome"
      android:textSize="20dp" />
 
    <TextView
      android:id="@+id/name"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:padding="10dp"
      android:textColor="@color/lbl_name"
      android:textSize="24dp" />
 
    <TextView
      android:id="@+id/email"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:textSize="13dp" />
 
    <Button
      android:id="@+id/btnLogout"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="40dip"
      android:background="@color/btn_logut_bg"
      android:text="@string/btn_logout"
      android:textAllCaps="false"
      android:textColor="@color/white"
      android:textSize="15dp" />
  </LinearLayout>
 
</RelativeLayout>

16-فایل MainActivity.java بازکنید و تغییرات زیر را به آن اعمال کنید.در اینجا برای دریافت اطلاعات کاربر جاری برای نمایش در صفحه اصلی بکار می رود.دکمه logout  برای پاک کردن اطلاعات از session  و حذف کاربر از پایگاه داده استفاده می شود.

MainActivity.java
package info.androidhive.loginandregistration;
 
import info.androidhive.loginandregistration.helper.SQLiteHandler;
import info.androidhive.loginandregistration.helper.SessionManager;
 
import java.util.HashMap;
 
import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
 
public class MainActivity extends Activity {
 
  private TextView txtNa
me;
  private TextView txtEmail;
  private Button btnLogout;
 
  private SQLiteHandler db;
  private SessionManager session;
 
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
 
    txtName = (TextView) findViewById(R.id.name);
    txtEmail = (TextView) findViewById(R.id.email);
    btnLogout = (Button) findViewById(R.id.btnLogout);
 
    // SqLite database handler
    db = new SQLiteHandler(getApplicationContext());
 
    // session manager
    session = new SessionManager(getApplicationContext());
 
    if (!session.isLoggedIn()) {
      logoutUser();
    }
 
    // Fetching user details from sqlite
    HashMap<String, String> user = db.getUserDetails();
 
    String name = user.get("name");
    String email = user.get("email");
 
    // Displaying the user details on the screen
    txtName.setText(name);
    txtEmail.setText(email);
 
    // Logout button click event
    btnLogout.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 
      @Override
      public void onClick(View v) {
        logoutUser();
      }
    });
  }
 
  /**
   * Logging out the user. Will set isLoggedIn flag to false in shared
   * preferences Clears the user data from sqlite users table
   * */
  private void logoutUser() {
    session.setLogin(false);
 
    db.deleteUsers();
 
    // Launching the login activity
    Intent intent = new Intent(MainActivity.this, LoginActivity.class);
    startActivity(intent);
    finish();
  }
}

 

نمایش اطلاعات کاربر پس از ورود

 

تست و اجرا برنامه

 

اجرای هر برنامه ای برای اولین بار دشوار خواهد بود. اما نگران نباشید. مراحل زیر به شما در اجرای برنامه کمک خواهد کرد.

1-مطمئن شوید که هر دو دستگاه به یک شبکه وای فای متصل هستند. (دستگاهی که پروژه PHP رو آن در حال اجراست و دستگاه اندروید)

2-username، password و نام پایگاه داده MySQL را در Config.php وارد کنید.

3-جایگزین کنید آدرس URL_LOGIN و URL_REGISTER در AppConfig.java را با آدرس آی پی دستگاه خود.

برای پیدا کردن آدرس دستگاه خود میتوانید از ipconfig  در cmd استفاده کنید.

 

امیدواریم از این آموزش جذاب لذت برده باشید.


محصولات مشابه

تومان